Search
Close this search box.

News

Ohlédnutí za rokem 2023: postupující automatizace, umělá inteligence i trvalá udržitelnost

f2475096-60c2-46ff-84e0-e0428da0cbf4
Rok 2023 byl bezesporu dalším obdobím výzev. Toto platí nejen pro světovou a Evropskou ekonomiku, ale zejména pro tu českou. Již začátek roku se nesl ve znamení přetrvávající inflace, hrozící hospodářské recese a nejistoty ohledně vývoje ceny energií.

SHARE THIS

Výrobní podniky museli navíc reagovat na chronický nedostatek pracovníků ve výrobních procesech i podpůrných procesech. Když k tomu připočteme potřebu investovat do udržitelných zdrojů energie a sílící tlaky na dekarbonizaci řady výrobních odvětví, získáme poměrně ostrý obraz trhu, na němž se Central European Automation Holding (CEAH) dlouhodobě pohybuje v rámci celé střední Evropy.

Ceny energií, které jsou i přes jejich klesající tendenci stále významně vyšší než před začátkem války na Ukrajině, donutily řadu firem hledat okamžitá úsporná i transformační opatření.

A aby toho nebylo málo, evropský průmyslový region doslova bojuje o své budoucí místo na světovém trhu s USA a jihovýchodní Asií. Tyto regiony těží zejména z příznivějších cen energií, nižších nákladů na pracovní sílu (Asie) a z národních programů podpory pro výrobní firmy (USA).

Konec roku se nezadržitelně blíží a můžeme tedy již v zásadě přesně definovat, jakým způsobem se výrobní společnosti snaží s výše uvedenými výzvami vypořádat a jakou roli v tomto snažení hrají technologie, respektive jakou roli zastává společnost Central European Automation Holding jako lídr v průmyslové automatizaci ve střední Evropě.

Nejistota je jedinou jistotou

Pro začátek se podívejme na několik vybraných na číselných údajů. Průzkum realizovaný Svazem průmyslu a dopravy České republiky začátkem roku 2023 uvádí, že 74 % respondentů plánuje reagovat na aktuální situaci na trhu snižováním provozních nákladů. 59 % sdělilo, že budou investovat do energetických úspor. A 34 % respondentů téhož průzkumu uvedlo, že plánují investovat do zvyšování produktivity prostřednictvím zavádění prvků digitalizace, například využitím technologií Průmyslu 4.0.

Z výše uvedených aktivit vyplývá, že výrobní podniky musí výrazně zvýšit snahu o budování takzvané odolnosti. Odolnost lze chápat různými způsoby a přístup sám o sobě má mnoho vrstev. Pro nás je klíčová zejména oblast flexibilní a transparentní výroby, umožněné primárně průmyslovou automatizací a provozem řízeným na základě dat.

V CEAH jsme proto vybudovali kompetence, jež pomáhají našim zákazníkům při budování odolné firmy. Klíčovými oblastmi, které výrobním firmám pomáhají s budováním moderního prostředí jsou zejména automatizované montážní linky, robotická pracoviště, propojené systémy podnikového IT a výrobních strojů a zařízení.

Moderní montážní linky lze vybavit technologiemi pro sběr dat. Mohou to být senzory, včetně těch na bázi RFID, samotné řídící systémy či IT zařízeními, která shromažďují data o každém jednotlivém kroku výrobního procesu v montážní lince. Tato data mohou zahrnovat informace o rychlosti výroby, spotřebě energie, teplotách, tlacích, časech cyklů, počtu vadných kusů a mnoho dalších parametrů. Aby mohla obsluha či samotná linka okamžitě reagovat na vzniklou situaci na výrobní lince, musí být sběr dat prováděn v reálném čase. Právě plné datové propojení mezi provozními technologiemi a systémy podnikových informačních systémů je trendem, který v roce 2023 akceleroval. Zejména díky investicím firem do digitální transformace. Zásadní roli v získávání dat hrají nejen „chytré“ řídící systémy či senzory, ale i budování datových uložišť, využití cloudových platforem a tzv. edge computingu.

S rostoucím objemem technologií, které jsou připojeny do sítí, však významně roste i riziko kybernetických útoků nejen na infrastrukturu firmy jako takovou, ale i přímo na výrobní technologie. Často slýcháme, že IT infrastruktura výrobní firmy je z pohledu kybernetických hrozeb dobře zabezpečená. Avšak, firmy hodnotí jako poměrně slabé místo zejména samotné výrobní technologie, kde ve výrobním prostředí dochází k podcenění hrozeb způsobených buď přímo sofistikovaným útokem hackera prostřednictvím připojení do sítě nebo naopak zcela triviálně. Například prostřednictvím nahráním škodlivého kódu z USB zařízení. Kybernetická bezpečnost proto musí být vysoko na seznamu priorit každého zaměstnance, nikoli pouze firemního IT oddělení.

Ještě si připomeňme, že v rámci budování odolnosti jsou klíčovým faktorem nejen technologie samotné, ale i personál, který je rozvíjí, obsluhuje a provádí servis. Pro dlouhodobý udržitelný rozvoj digitalizace a automatizace každé výrobní společnosti je zásadní schopnost budování personálních kompetencí. Jak v útvarech technologického rozvoje, tak i mezi obsluhou technologií přímo ve provozním prostředí. Investice do rozvoje pracovníků, zejména do jejich digitální dovedností souvisejícím využíváním moderních technologií, mají typicky velmi krátkou dobu návratnosti spojenou s vyšší produktivitou, menší zmetkovostí a vyšší měrou využití stávajících technologií. Proto musí být nedílnou součástí jakékoli transformace i oblast rozvoje pracovníků na všech stupních a v zásadě i ve všech oblastech, které firma pokrývá.

Vzestup digitálních mozků

Pokud bychom měli vybrat jediné téma, které prostupovalo celým rokem 2023, jednalo by se zcela jistě o oblast využití umělé inteligence (AI). Zájem o umělou inteligenci byl akcelerován i raketovým nástupem technologie ChatGPT z dílny společnosti OpenAI. Celosvětový fenomén a jeho následovníci, si nalezli cestu i do výrobních společností. Řada firem začala velmi záhy po uvedení testovat využití takzvaných velkých jazykových modelů, známějších pod anglickou zkratkou LLM (large language models) v celé řade oblastí. Jedna globální výrobní firma dokonce byla schopna identifikovat více než 50 možných oblastí využití technologie LLM napříč většinou procesů, od obchodu a marketingu, přes řízení lidských zdrojů až po plánování výroby.

První uživatelé, anglicky označovaní jako „early adopters“ se musí vypořádat s řadou zejména technologických výzev souvisejících zejména s takzvanými halucinacemi, což jsou nepřesné nebo i zcela nepravdivé odpovědi. Dalším faktorem, na který je třeba brát v potaz, pokud uvažujete seriózně o využití technologie LLM jsou rizika spojená s únikem vlastních dat. Nejedná se však o neřešitelné výzvy. Řada světových výrobních firem již spolupracuje s technologickými společnostmi a systémovými integrátory na vyváření privátních LLM prostředí, kde jsou k dispozici jasně definovaná data, která jsou navíc chráněna před případným sdílení mimo vymezené prostředí.

ChatGPT je bezesporu technologickým fenoménem roku 2023. Již etablovanou oblastí jsou ale technologie využívající umělou inteligenci na bázi strojové učení a neuronových sítí. V CEAH se zjímáme o řešení využívající umělou inteligenci zejména v oblasti prediktivní údržby, řešení pro intralogistiku nebo v inženýringu. Proto máme v praxi vyzkoušeno, že na první pohled líbivá řešen typu plug-and-play většinou nefungují a je třeba systémy nastavit v reálných podmínkách zákazníka. Opět se vracíme k datům, jejichž dostupnost je aplikace AI klíčová.

Přestože teoreticky lze řešení využívající umělou inteligenci aplikovat na desítkách průmyslových aplikací, z hlediska praktických přínosů nám dává smysl jen několik oblastí:

  • Prediktivní údržba: Díky analýze dat z montážních linek může umělá inteligence předvídat potenciální poruchy a problémy ve výrobním zařízení. To umožňuje provádět preventivní údržbu, což snižuje riziko neplánovaných výrobních odstávek a prodlužuje životnost strojů.

 

  • Optimalizace výrobního procesu: Umělá inteligence dokáže analyzovat data a identifikovat optimální nastavení a postupy ve výrobním procesu. To vede k vyšší produktivitě, nižším nákladům, optimální spotřebě energií a zvýšení kvality výrobků.

 

  • Autonomní kontrola kvality: Data z montážních linek umožňují sledování a kontrolu kvality v reálném čase. Umělá inteligence může rychle reagovat na odchylky a chyby ve výrobním procesu, čímž se minimalizuje množství vadných kusů a snižuje ztráty.

 

  • Flexibilní řízení výroby: Umělá inteligence umožňuje rychlou změnu a přizpůsobení výrobního procesu v závislosti na změněných požadavcích a podmínkách trhu.

Technologie využívají prvky umělé inteligence mají i jedno zcela zásadní využití, jehož význam zejména v posledních letech narůstá – pomáhá totiž přímo i nepřímo řešit stále zvyšující se výzvy spojené s nedostatkem zkušených pracovníků na řadě pozic. Zejména pozice, kde je třeba pracovat s dlouholetou zkušeností, například v oblasti údržby strojů, zákaznické podpoře či kontrole kvality. Zde nachází uplatnění tzv. AI copiloty či našeptávače. Jedná se o digitální pomocníky, kteří v podstatě zastupují zkušenějšího kolegu. Mohou tedy radit pracovníkovi servisu například s výběrem správného náhradního dílu pro zákazníka, automatizovat vytváření kódu pro programování výrobních technologií či komunikovat s operátorem výrobní linky ohledně nastavení parametrů výroby.

Zatím vidíme opravdu pouze špičku ledovce toho, co nástroje využívající umělou inteligenci v praxi dokáží. A věříme, že rok 2024 bude ve znamení akcelerace propojení umělé inteligence a průmyslové automatizace.

Cestou trvalé udržitelnosti & dekarbonizace

Pokud byl rok 2023 rokem akcelerace automatizace a umělé inteligence, tak můžeme směle říct, že pro řadu výrobních společností a jejich vedení se jednalo o rok procitnutí do trvale udržitelné reality. Termín začátku platnosti evropské směrnice o udržitelnosti Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) se nezadržitelně blíží, přičemž firmám ukládá zveřejňovat údaje o svém odpovědném fungování v oblasti životního prostředí, vlastních zaměstnanců i celé společnosti od 1. ledna 2024, respektive od 1. ledna 2025.

Připomeňme si, že součástí CSRD reportu je mimo jiné i vykazování uhlíkové stopy. Ale pozor, trvalá udržitelnost není vyžadovaná pouze regulatorními požadavky ze strany Evropské Unie. Pokračovat bychom totiž mohli požadavky uživatelů, zákazníků, investorů či finančních institucí. Zkrátka, před zaváděním a zejména aktivním řízením trvale udržitelných principů není a nebude úniku. Výrobní společnosti se tedy musí této, pro mnohé nové situaci, přizpůsobit. Nejlépe prostřednictvím přístupu, kdy principy udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a uhlíkové neutrality budou zabudovány do všech aspektů působení firmy a vytvoří tak jeden ze zásadních pilířů firemní kultury.

Ve zkratce, udržitelnost je filozofií, jež přináší hodnotu nejen majitelům a akcionářům, ale i zaměstnancům, dodavatelům, obchodním partnerům, místním komunitám, a tedy společnosti jako celku.

Proto doporučuji o udržitelnosti přemýšlet takovým způsobem, aby nebyla překážkou v denní operativě. Nebo dokonce aby se nestala pouze nutným nákladem, který jinak firmě nepřináší další hodnotu. Je tedy třeba definovat nejen dostupná data a metodiku jejich sběru, ale zejména i jasné a měřitelné cíle. Globální studie nejmenované poradenské firmy předpokládá, že do roku 2026 bude 60 % výrobních společností z indexu Global 2000 používat ukazatele udržitelnosti jako relevantní řídící parametry jejich výrobních provozů. Pro srovnání, v roce 2021 to bylo pouhých 20 % společností.

CEAH se stále častěji setkáváme s požadavky zákazníků na vývoj a výrobu technologií, jenž svým provozem přispívají k plnění cílů trvalé udržitelnosti. Primárně se jedná o energetickou náročnost výrobních linek, což má dopady nejen do celkových nákladů na provoz linky, ale právě i na velikost uhlíkové stopy.

Vzhůru do roku 2024…a ještě dál!

Jak již bylo zmíněno v úvodu, rok 2023 přinesl do společnosti řadu výzev i technologických novinek. Rozvoj automatizace, robotizace a technologií na bázi umělé inteligence umožnil zvýšit odolnost firem vůči nepředvídaným vlivům, o kterých často ani nemáme tušení, že nastanou. Ruku v ruce však s tímto rozvojem musí jít i rozvoj pracovníků napříč odděleními či pozicemi, neboť technologie sami o sobě stále ještě nejsou plně schopny se samostatně rozvíjet, adaptovat na změny či vytvářet nové produkty a služby. Inovace a schopnost skokově inovovat procesy i výrobky budou zásadním parametrem úspěchu či neúspěchu každé jednotlivé firmy. Neméně důležitá bude i schopnost splnit požadavky ze strany úřadů a regulatorních orgánů, zejména v kontextu reportingu CSRD. Snaha o dosažení uhlíkové neutrality je v současnosti již standardním cílem řady výrobních společností na globální úrovni i v Česku. To ale neznamená, že není dále co zlepšovat. Právě naopak!

Ať bude vývoj roku 2024 jakkoli nejistý, firmy, jež dokážou kombinovat rozvoj technologií, produktové inovace, rozvoj pracovníků, cíle trvalé udržitelnosti a zároveň řídit svoji profitabilitu, budou rozhodně výborně připraveny.

Protože nejistota je jediná jistota!

Central European Automation Holding a.s. je společnost poskytující kompletní řešení pro průmyslovou automatizaci, digitalizaci výroby a intralogistiky. Staví na základech a 30letých zkušenostech jednotlivých firem v holdingu, které jsou zavedenými hráči a již několik desítek let poskytují řešení a servis pro největší výrobní společnosti ve střední Evropě.

Central European Automation Holding a.s. je přední technologicko – výrobní společnost, která se specializuje na komplexní řešení v oblasti průmyslové automatizace, digitalizace výroby a intralogistiky, a to od návrhu řešení přes implementaci až po servis a údržbu. Klíčovou sílu společnosti tvoří pevné základy postavené na 30 let zkušeností jednotlivých firem v rámci holdingu.

S historií zavedených dodavatelů řešení pro automatizaci a dlouholetým působením v oboru se CEAH stal klíčovým partnerem pro největší výrobní společnosti ve střední Evropě. Každá z firem v holdingu přináší unikátní know-how a odbornost, která se prolíná do široké škály odvětví výrobního průmyslu včetně automotive a elektro.

Služby a řešení Central European Automation Holdingu nejsou pouze o technologických inovacích, ale o vytváření strategických partnerství, která posouvají průmyslovou automatizaci na novou úroveň.

You may be interested by this...

Do you need help with automation?

Get in touch, we know how to do it!